BPEA EQT sẽ bắt đầu đề nghị chào mua cổ phiếu để tư nhân hóa Benesse Holdings, Inc. trong liên doanh với gia đình sáng lập

TOKYO, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — EQT vui mừng thông báo rằng Quỹ Đầu tư Tư nhân BPEA VIII (“BPEA EQT”) đã đồng ý hợp tác với gia đình sáng lập của Công ty Benesse Holdings, Inc. (“Benesse”, hoặc “Công ty”, mã chứng khoán: TSE 9783) để bắt đầu Đề nghị Mua lại cổ phiếu nhằm tư nhân hóa Công ty. Benesse là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc người già hàng đầu tại Nhật Bản và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Hội đồng quản trị của Côngty đã phê duyệt Đề nghị Mua lại cổ phiếu và khuyến nghị cổ đông nộp cổ phiếu vào Đề nghị Mua lại khi được bắt đầu.

Trụ sở chính đặt tại Okayama, Nhật Bản, Benesse là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục lớn nhất tại Nhật Bản cho mọi lứa tuổi và là thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực giáo dục trong nước. Hơn nữa, Công ty cũng là đơn vị quản lý các cơ sở chăm sóc người già có thu phí lớn nhất tại Nhật Bản và điều hành hơn 350 cơ sở trên toàn quốc. Benesse có hơn 16.000 nhân viên và doanh thu ròng 411,8 tỷ Yên Nhật (2,7 tỷ USD) tính đến quý 3 năm 2023.

Ngành giáo dục tại Nhật Bản đang phát triển, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với đào tạo người lớn và tái đào tạo lực lượng lao động của đất nước, cũng như nhu cầu tăng đối với hình thức học trực tuyến ở cấp tiểu học và trung học. Ngành chăm sóc người già cũng đang phát triển, được thúc đẩy bởi xu hướng dân số già của Nhật Bản. Cùng với gia đình sáng lập, EQT nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của Benesse, khai thác kinh nghiệm sâu rộng của mình trong việc phát triển nền tảng giáo dục và chăm sóc người cao tuổi trên toàn cầu.

Với giao dịch này, Quỹ Đầu tư Tư nhân BPEA VIII dự kiến sẽ đầu tư 40-45 phần trăm (bao gồm các khoản đầu tư đã hoàn tất và/hoặc ký kết, công bố công khai các đề nghị mua cổ phiếu, nếu áp dụng, và trừ bất kỳ phân phối dự kiến nào).

Xin lưu ý rằng việc bắt đầu và hoàn tất Đề nghị Mua lại cổ phiếu phụ thuộc vào một số điều kiện.

Liên hệ
Văn phòng Báo chí của EQT, press@eqtpartners.com 

Quy định về Hoạt động Tuyên truyền

Bản tin báo chí này nhằm cung cấp thông tin liên quan đến Đề nghị Mua lại cổ phiếu cho công chúng và không được soạn thảo nhằm mục đích tuyên truyền để mua bán cổ phiếu. Nếu cổ đông muốn đề nghị bán cổ phiếu của mình, họ nên đọc trước Tuyên bố Giải thích về Đề nghị Mua lại cổ phiếu và tự quyết định đề nghị bán cổ phiếu của mình. Bản tin báo chí này không phải và không được coi là một phần của đề nghị mua hoặc bán, hoặc kêu gọi mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, và không được hiểu là cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Đề nghị Mua lại cổ phiếu, và bản tin này không thể dựa vào thời điểm ký kết bất kỳ thỏa thuận như vậy. 

Quy định của Mỹ

Đề nghị Mua lại cổ phiếu sẽ được thực hiện tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn công bố thông tin được quy định trong Đạo luật Thị trường Chứng khoán và Hối đoái của Nhật Bản, trong đó các quy trình và tiêu chuẩn này không nhất thiết giống với các quy trình và tiêu chuẩn công bố thông tin được áp dụng tại Hoa Kỳ. Cụ thể, Mục 13(e) hoặc Mục 14(d) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934 (đã sửa đổi; “Đạo luật Giao dịch Chứng khoán”) hoặc các quy định ban hành theo các Mục này không áp dụng cho Đề nghị Mua lại cổ phiếu, và Đề nghị Mua lại cổ phiếu không nhất thiết tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn đó. Bất kỳ thông tin tài chính nào trong bản tin báo chí này đều được soạn thảo dựa trên các nguyên tắc kế toán chung được công nhận tại Nhật Bản và có thể không trực tiếp so sánh được với báo cáo tài chính của các công ty tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, bởi vì bên đề nghị mua và Công ty là các công ty đăng ký thành lập ngoài Hoa Kỳ và các thành viên hội đồng quản trị của họ không phải là cư dân Hoa Kỳ, do đó có thể khó khăn trong việc thực thi quyền hoặc yêu cầu dựa trên luật chứng khoán Hoa Kỳ. Ngoài ra, cổ đông có thể không được phép bắt đầu bất kỳ thủ tục pháp lý nào ngoài Hoa Kỳ chống lại các công ty hoặc thành viên hội đồng quản trị nước ngoài dựa trên vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ. Hơn nữa, tòa án Hoa Kỳ không nhất thiết được ban hành thẩm quyền đối với các công ty nước ngoài hoặc thành viên hội đồng quản trị của họ.

Các tổ chức tư vấn tài chính của bên đề nghị mua hoặc Công ty, đại lý đề nghị mua cổ phiếu và các công ty liên kết của họ có thể, trong phạm vi hoạt động bình thường, mua hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào hướng tới việc mua cổ phiếu của Công ty cho chính họ hoặc khách hàng của họ bên ngoài Đề nghị Mua lại cổ phiếu trước khi bắt đầu hoặc trong thời gian diễn ra Đề nghị Mua lại cổ phiếu phù hợp với yêu cầu của Quy tắc 14e-5(b) theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán đến mức cho phép theo luật chứng khoán và giao dịch và các luật pháp khác có liên quan tại Nhật Bản. Nếu có bất kỳ thông tin nào về việc mua như vậy được công bố tại Nhật Bản, thông tin đó sẽ được công bố tương tự tại Hoa Kỳ. 

Bên đề nghị mua và các công ty liên kết có thể mua hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào hướng tới việc mua cổ phiếu của Công ty trước khi bắt đầu Đề nghị Mua lại cổ phiếu phù hợp với yêu cầu của Quy tắc 14e-5(b) theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán đến mức cho phép theo luật chứng khoán và giao dịch và các luật pháp khác có liên quan tại Nhật Bản, và trong phạm vi mô tả trong bản tin báo chí này. Nếu có bất kỳ thông tin nào về việc mua như vậy được công bố tại Nhật Bản, thông tin đó sẽ được công bố tương tự tại Hoa Kỳ.

Nếu cổ đông thực hiện quyền đòi hỏi mua cổ phiếu dưới một đơn vị theo Đạo luật Công ty, Công ty có thể mua lại cổ phiếu của chính mình trong thời gian diễn ra đề nghị mua cổ phiế