Davidson Kempner Capital Management LP nắm giữ cổ phần NewMed Energy

LONDON, 14 tháng 9 năm 2023Tính đến ngày 14 th tháng 9 năm 2023, các quỹ do Davidson Kempner Capital Management LP quản lý nắm giữ các vị trí sau trong NewMed Energy.

Tên tổ chức

Davidson Kempner Capital Management LP

Ngày công bố

14 tháng 9 năm 2023

Tên chứng khoán

NewMed Energy

Số lượng chứng khoán sở hữu

52,831,215

Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)

4.5 %

Tỷ lệ sở hữu quyền biểu quyết (%)

4.5 %

Liên hệ báo chí:
Davidson Kempner
Greenbrook
Rob White/Teresa Berezowski
Email: DavidsonKempner@greenbrookadvisory.com
Tel: +44 207 952 2000