LightInTheBox Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 2 Năm 2023

SINGAPORE, 15 tháng 9 năm 2023 – LightInTheBox Holding Co., Ltd. (NYSE: LITB) (“LightInTheBox” hoặc “Công ty”), một nhà bán lẻ quần áo trực tuyến giao hàng cho người tiêu dùng trên toàn thế giới, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Kết quả tài chính nổi bật trong quý thứ hai và nửa đầu năm 2023

Ba tháng kết thúc vào

Tăng/giảm

Sáu tháng kết thúc vào

Tăng/giảm

Tỷ đồng,

ngày 30 tháng 6

ngày 30 tháng 6

Năm %

ngày 30 tháng 6

ngày 30 tháng 6

Năm %

ngoại trừ phần trăm

2022

2023

Thay đổi

2022

2023

Thay đổi

Tổng doanh thu

$

132.4

$

191.8

44.9

%

$

226.1

$

339.5

50.2

%

– Doanh số quần áo

$

108.7