Seegene Earns Improved ESG Rating from the Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability

Công ty quy định B+ đánh giá liên quan đến Tuyên bố Quản lý Nhân quyền của mình, hộp vận chuyển thân thiện với môi trường và thành lập Ủy ban ESG nội bộ

SEOUL, Hàn Quốc, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — Seegene Inc. (KQ096530), một công ty hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp giải pháp toàn diện cho chẩn đoán phân tử PCR, ngày 10 tháng 11 thông báo rằng nó đã nhận được đánh giá chung là ‘B+’ trong đánh giá ESG năm 2023 do Viện Quản trị Doanh nghiệp và Bền vững Hàn Quốc (KCGS) tiến hành.

KCGS, một trong những cơ quan đánh giá ESG chính ở Hàn Quốc, hàng năm xếp hạng mức độ quản lý bền vững, trong các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị của các công ty niêm yết trong nước. Cơ quan này xếp hạng các công ty dựa trên thang điểm sau: S, A+, A, B+, B, C và D.

Seegene đạt điểm chung là ‘B+’ là cải thiện hai cấp so với điểm ‘C’ năm 2022. Cụ thể, công ty cải thiện một cấp trong lĩnh vực môi trường (từ ‘B’ lên ‘B+’), duy trì ‘B+’ trong lĩnh vực xã hội và cải thiện ba cấp trong lĩnh vực quản trị (từ ‘D’ lên ‘B+’). Công ty ghi nhận thành tích của mình là nhờ sự tiến bộ của các sáng kiến quản lý bền vững đã đặt nền móng cho việc quản lý rủi ro phi tài chính một cách chủ động.

Năm 2022, Seegene thành lập Ủy ban ESG báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị và phát triển bốn hướng chiến lược cốt lõi: xây dựng hệ thống thân thiện với môi trường; tăng cường quản lý sản phẩm; cải thiện giá trị của bên liên quan và thiết lập quản trị bền vững. Để thực hiện các mục tiêu đó, công ty thành lập Đội ngũ ESG đặc biệt để liên tục cải thiện ở mỗi lĩnh vực.

Ngoài ra, từ năm 2022, Seegene đã công bố Báo cáo Quản lý Bền vững.

Xem xét kỹ lĩnh vực “Môi trường”, công ty đã đáp ứng tích cực với biến đổi khí hậu và tăng cường nỗ lực quản lý. Để đáp ứng các quy định môi trường toàn cầu, Seegene đã phát triển hộp vận chuyển thân thiện với môi trường làm từ 100% vật liệu tái chế, góp phần giảm 12% chi phí vận chuyển và khí thải nhà kính. Seegene đã đăng ký bằng sáng chế hộp vận chuyển thân thiện với môi trường trong nước vào tháng 11 năm 2022 và nộp đơn theo Hiệp định Hợp tác bằng sáng chế Quốc tế (PCT) vào tháng 10 năm 2023.

Seegene tăng cường lĩnh vực “Xã hội” bằng cách công bố Tuyên bố Quản lý Nhân quyền và thiết lập Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin. Công ty khuyến khích cơ hội việc làm bình đẳng bao gồm người khuyết tật.

Về “Quản trị”, Ủy ban ESG được thành lập để giám sát các vấn đề và rủi ro ESG chính trong và ngoài công ty. Điều này giúp công ty xây dựng lòng tin với tất cả các bên liên quan và đảm bảo giám sát và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Đặc biệt, Seegene đảm bảo sự minh bạch lớn hơn và tôn trọng quyền lợi của cổ đông.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện quản lý ESG bằng cách đáp ứng tích cực với biến đổi khí hậu, quản lý nhân quyền và quản lý chuỗi cung ứng đồng thời nâng cao giá trị cổ đông” – ông David Lee, Phó Giám đốc Đầu tư của Seegene cho biết.