Bất động sản thương mại biển duy trì hấp lực dịp cuối năm