Còn lý do khác khiến Ngân hàng Nhà nước chưa nới room tín dụng