Đẩy nhanh tiến độ Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1