Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với công chức nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 108/2014, Nghị định số 113/2018 và Nghị định số 143/2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong đó có quy định rõ 5 trường hợp tinh giản biên chế được hưởng nhiều chính sách về hưu trước tuổi.

Trường hợp thứ nhất, những người thuộc diện tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 2 – 5 năm và có đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

Ngoài ra, họ còn phải là những trường hợp có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Nếu đáp ứng được các điều kiện này, ngoài hưởng lương hưu theo quy định, người nghỉ hưu trước tuổi còn được hưởng các chế độ như: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Cùng với đó, họ còn được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ là 1/2 năm thì được trợ cấp là 1/4 tháng tiền lương.

Trường hợp thứ 2, những người thuộc diện tinh giản biên chế (trừ nữ cán bộ, công chức cấp xã) có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu 2 – 5 năm và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Trường hợp thứ 3, nữ cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 2 – 5 năm và có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định, họ sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, họ còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho thời gian công tác có đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH.

Trường hợp thứ 4, những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế mà nghỉ việc trước tuổi hưu 2 năm và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp thứ 5, đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp tuổi nghỉ hưu 2 năm và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (riêng cán bộ, công chức cấp xã là nữ thì có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH), thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Các quy định này kế thừa từ Nghị định số 143/2020; đồng thời, bổ sung chính sách về hưu trước tuổi đối với nữ cán bộ, công chức cấp xã có từ đủ 15 năm và dưới 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi đời hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Cán bộ dôi dư nghỉ hưu trước tuổi được trợ cấp 1,8 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ cũng đề nghị ban hành chính sách đủ mạnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ một cách thỏa đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tự nguyện tinh giản biên chế ngay.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ trong thời gian 6 tháng được hưởng mức trợ cấp theo 2 phương án.

Phương án 1: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được hưởng trợ cấp 1,8 triệu đồng (bằng 1 tháng lương cơ sở áp dụng từ 1-7-2023).

Riêng đối tượng có số tháng nghỉ trước so với tuổi nghỉ hưu thấp hơn so với lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với tuổi nghỉ hưu.

Phương án 2: Cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng.

Riêng đối tượng có số tháng nghỉ trước so với tuổi nghỉ hưu thấp hơn so với lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với tuổi nghỉ hưu.

.


An Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU