EVNCPC: Đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân dịp Quốc khánh 2-9