Herbalife công bố kết quả khảo sát thói quen cá nhân khu vực châu Á – Thái Bình Dương