Hội thao công nhân, viên chức, lao động EVNGENCO3 năm 2022: Sôi nổi và đoàn kết