Khởi động chương trình “Tháng răng không ê buốt cùng chuyên gia”