MSB, Proparco ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực tín dụng xanh