Nestlé tiếp tục được ghi nhận về nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới