Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ