Pfizer Việt Nam ký kết hợp tác với Hội Tim mạch học Việt Nam