SAWACO tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc