Tách Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc

Ngày 24-8, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT có 23 đơn vị gồm: 8 vụ, 8 cục, thanh tra bộ, văn phòng bộ và 5 đơn vị sự nghiệp. Nghị định 56 có hiệu lực từ ngày 1-10-2022.

Tách Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc Việt Nam

So với cơ cấu tổ chức bộ máy cũ với 27 đơn vị, bộ máy mới của Bộ GTVT giảm 4 đơn vị, trong đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tách ra thành 2 cục (Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam). Ngoài ra, bộ máy mới của Bộ GTVT cũng không còn Vụ An toàn giao thông, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Đối tác công – tư, Cục Y tế giao thông vận tải.

Bộ trưởng GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với các đơn vị này.

Các Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Hàng hải và Cảng vụ Đường thủy nội địa tiếp tục được áp dụng cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện cải cách chính sách tiền.

Theo đề án do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và trình Chính phủ trước đó, Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có 5 phòng: Tổ chức – Hành chính; Pháp chế – Thanh tra – An toàn; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc; Kế hoạch – Tài chính và Quản lý đầu tư xây dựng. Bên dưới có 3 Chi cục Quản lý đường bộ cao tốc 1, 2, 3 và Trung tâm Điều hành giao thông đường bộ cao tốc (ITS). Cục sẽ theo dõi, bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước trên các tuyến cao tốc hiện có, gồm 209 km do Nhà nước đầu tư; 245 km theo hình thức BOT và khoảng 773 km do địa phương và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam có khối phòng ban tham mưu tương tự, thêm phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế. Bên dưới có 7 chi cục là I, II, III, IV, V, VI và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Với số biên chế cơ quan hành chính năm 2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 728, dự kiến Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có 558 người và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam có 170 người.


Văn Duẩn