Thương hiệu Việt cần tận dụng Fandom để tiếp cận người tiêu dùng