Tiền gửi rút gốc linh hoạt Agribank – Gia tăng lợi ích cho tổ chức