Tổng công ty Điện lực miền Trung tập trung toàn lực, khẩn trương ứng phó bão Noru