Trưng bày tủ sách kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), Đường sách TP HCM  phối hợp cùng NXB Chính trị Quốc gia Sự thật – CN TP HCM, NXB Tổng Hợp TP HCM, NXB Trẻ trưng bày gần 100 tựa sách giới thiệu đến độc giả với nhiều nội dung, gồm: lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng ta; Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 13 kỳ Đại hội; Những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay; các tác phẩm về xây dựng Đảng, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ TP HCM.

Bạn đọc tham quan tại đường sách

Một số tựa sách đáng chú ý như: 5 tập “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Toàn đảng, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng….

Tủ sách di sản Hồ Chí Minh với các tác phẩm: “Nghiên cứu Hồ Chí Minh” tác giả PGS.TS Bùi Đình Phong, “Đường Hồ Chí Minh trong tâm” của Nguyễn Minh Hải, “Hồ Chí Minh chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại” – GS Trần Văn Giàu….


Hà Giang