Văn Yên – Yên Bái: Điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư khu vực Tây Bắc