Vinschool trao học bổng kiến tạo năm thứ 2 cho 40 học sinh