Báo cáo Đầu tư Bền vững năm 2023 của PSP Investments đề cập đến tiến độ ưu tiên bền vững hàng đầu

Những điểm nổi bật:

 • Đạt mục tiêu tăng các khoản đầu tư vào tài sản chuyển đổi lên 7,5 tỷ USD trước lịch trình năm 2026.
 • Báo cáo phạm vi 1 và phạm vi 2 lượng khí thải GHG cho các tài sản trong phạm vi tăng từ 47% trong năm tài chính 2022 lên khoảng 54% trong năm tài chính 2023.
 • Tiếp tục đưa hiểu biết của chúng tôi về các rủi ro và cơ hội liên quan đến tính bền vững sâu hơn vào văn hóa, hoạt động và thực tiễn đầu tư của chúng tôi để tăng cường cách tiếp cận đầu tư bền vững lâu dài của chúng tôi.
 • Tăng cường cách tiếp cận về tính bền vững và khí hậu bằng cách cập nhật Chính sách Đầu tư Bền vững và Nguyên tắc Quản trị Công ty và Bỏ phiếu Ủy quyền của chúng tôi.
 • Tăng các quan hệ đối tác với các nhà đầu tư tổ chức, các hiệp hội ngành và các tổ chức phi chính phủ làm nổi bật sự tập trung của chúng tôi vào việc tham gia và hợp tác.

Những điểm nổi bật trong năm tài chính 2023 bao gồm:

Hành động về biến đổi khí hậu

 • Xác định nhiều tài sản chuyển đổi đủ điều kiện hơn trong danh mục đầu tư của chúng tôi so với dự kiến ban đầu khi chúng tôi lần đầu tiên triển khai Phân loại Tài sản Xanh của mình, cho phép chúng tôi đạt mục tiêu tăng các khoản đầu tư vào tài sản chuyển đổi lên 7,5 tỷ USD sớm hơn dự kiến.
 • Mở rộng phạm vi áp dụng Phân loại Tài sản Xanh của chúng tôi để bao gồm trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và áp dụng các tiêu chí nghiêm ngặt hơn cho tài sản xanh trên thị trường công khai và thị trường tư nhân.
 • Công bố một bản trắng về Phân loại Tài sản Xanh trong nỗ lực tăng tính minh bạch và thúc đẩy sự hội tụ của thị trường.
 • Phát hành Báo cáo Tác động Trái phiếu Xanh đầu tiên của chúng tôi, liên kết với việc phát hành trái phiếu xanh đầu tiên trị giá 1 tỷ USD vào năm tài chính 2022.

Tiếp tục mở rộng khả năng dữ liệu của chúng tôi

 • Triển khai quy trình thu thập dữ liệu tính bền vững liên quan đến toàn bộ quỹ đầu tư đầu tiên, bao gồm các chỉ số hiệu suất chính trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I), đạo đức kinh doanh, an ninh mạng và quyền riêng tư dữ liệu, và quản lý nguồn nhân lực.
 • Tiến hành sáng kiến thu thập dữ liệu GHG cấp tài sản với các đối tác công ty danh mục đầu tư tại địa phương ở sáu quốc gia, bao gồm hơn ba triệu héc ta đất nông nghiệp và rừng trải dài trên 400 bất động sản riêng lẻ.
 • Tạo công cụ due diligence về tính bền vững để giúp các chuyên gia đầu tư của chúng tôi tích hợp các cân nhắc liên quan đến tính bền vững vào quy trình đầu tư của họ.

Thúc đẩy cách tiếp cận đầu tư bền vững của chúng tôi

 • Cập nhật Chính sách Đầu tư Bền vững và Nguyên tắc Quản trị Công ty và Bỏ phiếu Ủy quyền của chúng tôi, tiếp tục đưa cách tiếp cận về tính bền vững và khí hậu vào các hoạt động đầu tư và sở hữu chủ động của chúng tôi và nâng cao kỳ vọng của chúng tôi đối với quản trị công ty và công bố công khai về các rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu.
 • Giới thiệu mô hình hub-and-spoke để tích hợp các yếu tố tính bền vững trọng yếu vào quy trình đầu tư của chúng tôi, cung cấp cho các nhóm đầu tư của chúng tôi các công cụ, tài nguyên và đào tạo cuối cùng sẽ cho phép họ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn cho hoạt động này.
 • Tận dụng Nhóm làm việc về Đầu tư Khí hậu bao gồm nhiều lĩnh vực tài sản của PSP để thúc đẩy hợp tác về cơ hội đầu tư khí hậu trên toàn PSP Investments và xây dựng kiến thức về các chủ đề đầu tư khí hậu chính.

Tiếp tục tạo ra giá trị thông qua sở hữu chủ động

 • Trong năm tài chính vừa qua, PSP Investments đã, khi thích hợp, tham gia với 860 công ty niêm yết mà chứng khoán của họ nắm giữ. Điều này được thực hiện trực tiếp với công ty, với sự hỗ trợ của một nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn cầu, hoặc, khi thích hợp, hợp tác với các nhà đầu tư hoặc tổ chức có cùng tư tưởng như Liên minh Quản trị Công ty Tốt của Canada.
 • Trong năm tài chính 2023, PSP Investments đã bỏ phiếu tại 5.760 cuộc họp về tổng số 58.872 nghị quyết của ban quản trị và cổ đông.

“PSP Investments đã phát triển một cách tiếp cận toàn diện đối với đầu tư bền vững, tận dụng vốn, ảnh hưởng và năng lực của chúng tôi để bảo tồn và nâng cao giá trị lâu dài,” ông Herman Bril, Giám đốc Quản lý và Trưởng bộ phận Đổi mới Tính bền vững và Khí hậu tại PSP Investments cho biết. “Một trọng tâm mạnh mẽ vào tính trọng yếu cho phép chúng tôi, với tư cách là nhà đầu tư, hiểu rõ hơn về tác động tiềm năng củ