2 bệnh viện Vinmec đạt chuẩn ACC (Mỹ) về quản lý và điều trị suy tim