ABBANK ra mắt Hệ thống ra quyết định tín dụng – Xác định lại quy trình cho vay và quản trị rủi ro