Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo về công tác luân chuyển, điều động cán bộ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác

Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chủ động đổi mới, xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khoa học, hợp lý và phát huy trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị.

  • Quảng Nam sẽ hỗ trợ tiền cho cán bộ dạng luân chuyển, điều động

  • Bình Định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 9 cán bộ chủ chốt

  • Bí thư Nguyễn Văn Nên gặp gỡ cán bộ được luân chuyển, điều động

Ngoài ra, phải căn cứ vào yêu cầu công tác, vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị nêu rõ, đối tượng luân chuyển, điều động là công chức lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch chức danh cao hơn của cơ quan, tổ chức. Công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cục thuộc cơ quan bộ, lãnh đạo tổng cục, lãnh đạo cấp vụ, cục thuộc tổng cục có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quá 2 nhiệm kỳ (8 năm); công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà theo quy định không được bố trí người địa phương.

Về phạm vi luân chuyển, Chỉ thị nêu rõ từ vụ, cục này sang vụ, cục khác thuộc cơ quan bộ; từ vụ, cục thuộc cơ quan bộ về vụ, cục thuộc tổng cục và ngược lại; từ vụ, cục này sang vụ, cục khác thuộc cơ quan tổng cục; từ vụ, cục thuộc cơ quan tổng cục sang cục địa phương và ngược lại; từ vụ, cục thuộc tổng cục này sang vụ, cục thuộc tổng cục khác; từ cục địa phương này sang cục địa phương khác cùng tổng cục hoặc khác tổng cục.

Đối với năm 2023, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị hoàn thành kế hoạch luân chuyển, điều động lãnh đạo cấp cục trở lên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước ngày 30-9-2023; tổ chức thực hiện và báo cáo bộ kết quả thực hiện trước ngày 31-12-2023.

Đối với các năm còn lại, các đơn vị cần hoàn thành kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong năm và báo cáo kết quả thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của năm trước chậm nhất vào ngày 31-3 hằng năm.


Minh Chiến