Chấm dứt thí điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn từ 11-7

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP ngày 11-7 chấm dứt việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết chấm dứt thí điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến việc chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

  • Xin tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

  • Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét Luật Đặc khu

  • Đất đặc khu “đóng băng”, giá vẫn cao

Trước đó, ngày 14-11-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21-4-2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày 21-4-2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.

Hết thời hạn 3 năm thí điểm mô hình Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề xuất dừng thí điểm mô hình này và chuyển nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Trong 3 năm hoạt động thí điểm của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, đã thu hút thêm được hơn 37.826 tỉ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, gấp 1,5 lần so với số vốn đăng ký trong giai đoạn trước đây cộng lại, đồng thời, việc triển khai công tác lập quy hoạch được quan tâm, có hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế.


Minh Chiến