Chính sách đặc thù đầu tiên được hiện thực hóa từ Nghị quyết 98

Ngày 12-7, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 13/2020 của HĐND thành phố về Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2021-2025. 

Đáng chú ý, nghị quyết được thông qua dựa trên cơ sở Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. 

Đại biểu HĐND TP HCM thông qua nghị quyết về chương trình giảm nghèo, mang tin vui đến cho hộ mới thoát nghèo ở TP HCM

Theo đó, hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo) trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo sẽ được hỗ trợ theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Các hộ này cũng sẽ được hỗ trợ cho đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (từng giai đoạn) của Trung ương và UBND thành phố cũng như giải quyết việc làm trong nước.

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM cũng thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài. Đây cũng là nghị quyết dựa trên cơ sở Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Ngoài ra, thành phố còn có chính sách hỗ trợ các hộ nâng cao dinh dưỡng cải thiện thể chất con người; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; giáo dục (hỗ trợ học văn hóa và học nghề); trợ giúp xã hội, hỗ trợ hỏa táng. Kinh phí thực hiện chương trình gồm nguồn vốn Trung ương, ngân sách thành phố, quận và nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều kiện vay vốn, người vay phải có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của thành phố được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận trên danh sách đề nghị vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

  • KIÊN ĐỊNH VỚI SỨ MỆNH GIẢM NGHÈO (*): Ươm mầm hy vọng

Mức vốn cho vay phụ thuộc vào nguồn vốn để cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, vốn tự có và khả năng hoàn trả của hộ vay. 

Đối với hộ vay, mức cho vay tối đa theo quy định của HĐND thành phố trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ).

Lao động là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được vay tối đa theo giá trị của hợp đồng (không phải thế chấp tài sản).

Khoản vay nhằm tạo điều kiện cho các hộ mua sắm vật tư, phương tiện, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi để tổ chức sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ; xây mới, sửa chữa nhà ở – nhà cho thuê; xây dựng công trình nước sinh hoạt, nhà vệ sinh tự hoại để cải thiện điều kiện sống cho gia đình…

Người vay cũng có thể góp vốn thực hiện các dự án hợp tác sản xuất, kinh doanh; đầu tư cải thiện nghề nghiệp, xuất khẩu lao động; đóng phí học văn hóa, chi phí học tập văn hóa, học nghề; chi trả các khoản chi phí đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Về thời gian vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay và hộ vay thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn nhận ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố tối đa không quá 120 tháng. 

Đối với hộ mới thoát nghèo thì thời gian vay tối đa là 60 tháng.

Trước đó, tại ngày làm việc đầu tiên vào sáng 10-7, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết 10 về triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Nghị quyết 98 có quy định HĐND thành quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND thành phố ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP HCM thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. HĐND thành phố quy định tiêu chí, điều kiện, mức, nội dung, hình thức và thời gian hỗ trợ.


PHAN ANH; Ảnh: NGUYỄN PHAN