Chủ tịch Phan Văn Mãi chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật cán bộ

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố giao người đứng đầu các đơn vị trên tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng và của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp nhà nước có hành vi vi phạm. 

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Đặc biệt, phải đảm bảo thời gian và thời hạn xử lý kỷ luật. Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng thì kịp thời ban hành quyết định xử lý kỷ luật hành chính theo thẩm quyền. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng; cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính. 

  • TP HCM thi hành kỷ luật hàng loạt nguyên lãnh đạo 2 tổng công ty

Các trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của UBND thành phố, sau khi phối hợp tổ chức kiểm điểm xong, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo kết quả kiểm điểm, kèm các hồ sơ liên quan, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định xử lý kỷ luật theo quy định. 

UBND thành phố nghiêm cấm việc kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật người vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra…,dẫn đến hết thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật người vi phạm. 

Đồng thời, nhấn mạnh kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật.

Đảng viên bị kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội có thẩm quyền. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể.


PHAN ANH