Doanh nhân Trần Quang Xuyên: “Doanh nghiệp Việt và bài toán thuế tối thiểu toàn cầu”