Herbalife Nutrition trở thành nhà tài trợ đồng hành của AFF Mitsubishi Electric Cup