Hơn 400 học sinh tham quan Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I