HoREA tiếp tục kiến nghị về bảng giá đất

Văn bản do ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, ký gửi cho rằng: việc quy định ban hành “bảng giá đất định kỳ 2-3 năm một lần” là phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, nhân lực, trang thiết bị công nghệ, phần mềm quản lý hiện nay, đi đôi với “định lượng, công thức hóa”. 

Việc “định giá đất cụ thể” để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án bất động sản, nhà ở, đô thị sẽ bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu dễ làm và không gây “rủi ro pháp lý” cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và người liên quan trong thực thi công vụ.

HoREA cho rằng hiện nay, để xây dựng “bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần” thì cấp tỉnh phải thực hiện trình tự, thủ tục với nhiều công đoạn và công việc rất chi tiết, phức tạp mất rất nhiều thời gian không dưới 6 tháng, nên việc xây dựng “bảng giá đất hàng năm” là không khả thi gây quá tải cho chính quyền các địa phương.

  • Băn khoăn giá đất, bảng giá đất hàng năm

  • Sửa Luật Đất đai: Nhiều bàn cãi về đấu giá đất, bảng giá đất (Kỳ 2)

  • Bãi bỏ bảng giá đất có thể kéo giá nhà ở giảm xuống

Đồng thời, giá đất trong Bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 gần như là quy định “mức giá trung bình của giá đất được xác định bằng bình quân của các mức giá giao dịch thực tế của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng trên thị trường thông qua thống kê tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định” và chỉ bằng 20-30% giá đất thị trường.

Theo HoREA, cần xây dựng “bản đồ số giá đất” trên nền “bản đồ số địa chính” để tăng cường năng lực quản lý nhà nước về tài chính đất đai và “thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất” theo thời gian thực. Đồng thời, “Cơ sở dữ liệu giá đất đầu vào” hiện nay chưa chính xác, chưa đầy đủ, chưa đáng tin cậy và chưa được cập nhật theo thời gian thực.

Do đó, HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 155 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại “Điều 155- Bảng giá đất” cụ thể là UBND cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất định kỳ 3 năm một lần hoặc 2 năm một lần sau khi được HĐND cùng cấp thông qua. Bảng giá đất được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ.

Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với nơi có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá theo bình quân của các mức giá giao dịch thực tế của loại đất có cùng mục đích sử dụng trên thị trường thông qua thống kê tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Bảng giá đất được điều chỉnh bằng hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm hoặc khi thị trường giá đất có biến động hoặc theo đối tượng điều chỉnh.


S. Nhung