MSB được chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn