Nerman trở thành số 1, hơn 1000 điểm phân phối, chọn Đoàn Văn Hậu làm đại sứ