TPBank: Mạnh trong quản trị, ấn tượng ở mảng dịch vụ