UBND TP HCM có tờ trình khẩn về thành lập Sở An toàn thực phẩm

Ban Cán sự đảng UBND TP HCM vừa có tờ trình khẩn, gửi Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố.

Cụ thể, trình Ban Thường vụ Thành ủy thành phố xem xét, có ý kiến về việc UBND thành phố dự kiến báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và Nghị định 158/2018 của Chính phủ.

Giám sát an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền

Việc UBND thành phố dự thảo tờ trình trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để có căn cứ trình HĐND thành phố (dự kiến tại kỳ họp cuối năm 2023) quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm TP HCM.

  • Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Đủ điều kiện lập Sở An toàn thực phẩm TP HCM

Khoản 1, Điều 9, Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM có quy định: HĐND thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cho Sở An toàn thực phẩm.

Để nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ này, UBND thành phố tham mưu đề án đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố.

UBND thành phố đã có nhiều công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án, gửi các bộ, ban, ngành có liên quan. Đến nay, UBND thành phố đã nhận được sự góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành có liên quan, UBND thành phố đã hoàn chỉnh nội dung dự thảo Đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm TP HCM.

Thành phố đã có hơn 6 năm thực hiện thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, từ ngày 5-12-2016 đến nay. Nếu được thành lập, TP HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước có Sở An toàn thực phẩm.


PHAN ANH