PNJ: Doanh thu gần 21.000 tỉ đồng, tăng 71% trong 7 tháng đầu năm