Tâm lý bán tháo chứng chỉ quỹ: Nhà đầu tư tự “trói chân mình”