Phong trào marathon phát triển mạnh trong cộng đồng và doanh nghiệp